Actievoorwaarden inzamelcampagne print

Kleine elektrische apparaten

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Ik kan niet meer! Lever je oude radio in en win het aankoopbedrag van je nieuwe DAB+ radio terug!‘’, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van kleine elektrische apparaten bij elektronicawinkels.

 2. De Actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2016, hierna te noemen: “de Actieperiode”.

 3. Deelname

 4. Tijdens de Actieperiode kunnen klanten bij inlevering van een oude radio bij een elektronicawinkel met een Wecycle-inleverbak (hierna: de “Wedstrijdlocatie”) hun aankoopbon van een nieuwe DAB+ radio insturen per aangetekende post naar Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer of per e-mail via info@wecycle.nl.

 5. Ieder deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de Actie.

 6. Alleen elektronicawinkels die bij Wecycle bekend staan als inleverpunt met een Wecycle-inleverbak doen mee als wedstrijdlocatie. Elektronicawinkels zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de juiste gegevens aan Wecycle. Elektronicawinkels met een Wecycle-inleverbak staan vermeld op de wecycle,nl/radio.

 7. Prijs

 8. Door deelname aan de Actie maken deelnemers (35x) kans om het aankoopbedrag van een nieuwe DAB+ radio tot een maximum bedrag van € 100,- terug te winnen.

 9. De vergoeding is per winnaar en over één aankoop tot een maximum bedrag van € 100,-. De deelnemer maakt alleen kans op de prijs bij overlegging van een geldige kassabon van een elektronicawinkel met een Wecycle-inleverbak (Wedstrijdlocatie).

 10. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt maximaal € 3.500,-

 11. Na afloop van de actie worden uit alle geldige inzendingen 35 winnaars geloot door mr. R.P. de Vries, verbonden aan Van Till advocaten te Amsterdam . Van de vaststelling van de winnaars wordt een akte opgemaakt.

 12. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van prijsafhandeling.

 13. Overig

 14. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben. Deelname is kosteloos.

 15. De vergoeding is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit.

 16. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.

 17. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Door deelname aan deze actie verlenen de deelnemers hun toestemming aan Wecycle om per e-mail en telefoon op de hoogte te worden gehouden.

 18. De deelnemer verklaart zich akkoord met deze actievoorwaarden van Wecycle in het kader van de Actie. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op wecycle.nl/inleveren.

 19. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.

 20. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken alsook al hun gezins- en familieleden.

 21. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De actievoorwaarden zullen gedurende de Actieperiode niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 22. Wecycle behoudt zich het recht voor om de Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

 23. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de actie.

 24. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 25. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle.

 26. Voor vragen over de Actie kan een e-mail worden gestuurd naar info@wecycle.nl.

 27. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten, dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

 28. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

 29. Op deze Actie en de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze actie en/of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd door de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.

 30. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.


Zoetermeer, september 2016.